betöltés folyamatban...

Tájékozódási búvárúszás

2022.02.12.
#búvár
Víz alat­ti tá­jé­ko­zó­dá­si ver­se­nyek: A tá­jé­ko­zó­dá­si bú­vár­úszó ver­se­nyek sza­bad vi­zek­ben, kü­lön­bö­zõ, a ver­seny­sza­bály­zat­ban meg­ha­tá­ro­zott tá­vo­kon ke­rül­nek meg­ren­de­zés­re. A ver­seny­zők­nek meg­adott pon­to­kat kell meg­ta­lál­ni­uk, vagy meg­ha­tá­ro­zott sza­ka­szo­kat meg­ten­ni­ük, fo­lya­ma­to­san víz alatt ha­lad­va, a fel­szín­nel tör­té­nő bár­mi­lyen érint­ke­zés nél­kül. (tovább…)